Fundacja SLOW

Naszym celem jest promować polską sztukę i polskich artystów w kraju i poza nim, a także propagować dobre dziennikarstwo i szeroko pojętą świadomość.
W ramach realizacji celów statutowych wydajemy serię albumów The Best Polish Illustrators oraz Magazyn {slow}.

Główne cele

  • Inicjowanie i wspieranie działań związanych z rozwojem i promocją kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
  • Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w dziedzinie kultury i sztuki, dziennikarstwa, fotografii, grafiki, architektury.
  • Wspieranie działalności twórczej artystów, twórców, dziennikarzy, fotografików, grafików, a w szczególności osób młodych i rozpoczynających działalność w zakresie opisanym powyżej.
  • Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju kultury i sztuki.
  • Wspieranie i działania edukacyjne na rzecz kreatywności i świadomości w dziedzinach związanych z kulturą i sztuką, a w szczególności z fotografią, grafiką, dziennikarstwem.
  • Budowanie świadomości społecznej oraz edukacja dotycząca ochrony praw autorskich, patentowych i pokrewnych oraz zagadnień związanych z przenoszeniem praw autorskich, patentowych i pokrewnych.
  • Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność kulturalna, artystyczna, oświatowa, naukowo-techniczna, wydawnicza, ochrony środowiska, dobroczynności.
  • Działalność na rzecz promocji Rzeczpospolitej Polskiej za granicą, a w szczególności promocji polskich artystów, polskiej kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego.

Zapraszamy do zapoznania się z całym statutem Fundacji SLOW

Kontakt

ul. Domaniewska 17/19 lok. 133
02-663 Warszawa
NIP: 5213683669
KRS: 0000533292
REGON: 360168048