Fundacja SLOW

Angażujemy się w promowanie polskiej sztuki, świadomości i dobrego dziennikarstwa.

Stawiamy sobie za cel nie tylko wsparcie artystów na arenie krajowej i międzynarodowej, ale również wzmacnianie świadomości społecznej. Dążymy do podnoszenia standardów wizualnych i medialnych między innymi poprzez wydawanie serii albumów The Best Polish Illustrators, które prezentują najwybitniejszych polskich ilustratorów.

Nasz Magazyn {slow} to platforma wymiany myśli i idei, skupiająca się na głębokim zrozumieniu aktualnych trendów kulturalnych i społecznych. Dzięki naszym działaniom, Fundacja SLOW tworzy przestrzeń dla kreatywności i nowych perspektyw, wspierając rozwój intelektualny i artystyczny społeczeństwa.

Prowadzimy badania nad użyciem nowych technologii i ich wpływem na rozwój kultury i sztuki, aby zapewnić artystom równe szanse na dynamicznie rozwijającym się rynku. Skupiamy się na rzetelności i etyce.

Statutowe cele fundacji

  • Inicjowanie i wspieranie działań związanych z rozwojem i promocją kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
  • Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w dziedzinie kultury i sztuki, dziennikarstwa, fotografii, grafiki, architektury.
  • Wspieranie działalności twórczej artystów, twórców, dziennikarzy, fotografików, grafików, a w szczególności osób młodych i rozpoczynających działalność w zakresie opisanym powyżej.
  • Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju kultury i sztuki.
  • Wspieranie i działania edukacyjne na rzecz kreatywności i świadomości w dziedzinach związanych z kulturą i sztuką, a w szczególności z fotografią, grafiką, dziennikarstwem.
  • Budowanie świadomości społecznej oraz edukacja dotycząca ochrony praw autorskich, patentowych i pokrewnych oraz zagadnień związanych z przenoszeniem praw autorskich, patentowych i pokrewnych.
  • Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność kulturalna, artystyczna, oświatowa, naukowo-techniczna, wydawnicza, ochrony środowiska, dobroczynności.
  • Działalność na rzecz promocji Rzeczpospolitej Polskiej za granicą, a w szczególności promocji polskich artystów, polskiej kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego.
  • Badania i analizy metod przetwarzania obrazu w kontekście dynamicznie zmieniających się realiów rynku, gdzie nowoczesne technologie zyskują coraz większe znaczenie.
  • Podstawowa misja Fundacji wymaga szeroko zakrojonego podejścia do kwestii edukacji społeczeństwa. W związku z tym, jednym z celów Fundacji jest podejmowanie działań służących budowie głębokiej świadomości społecznej oraz promowanie zrównoważonych postaw i zachowań, a także tworzenie i wdrażanie mechanizmów i narzędzi, które sprzyjają takim postawom i zachowaniom.

Zapraszamy do zapoznania się z całym statutem Fundacji SLOW

Kontakt

ul. Domaniewska 17/19 lok. 133
02-663 Warszawa
NIP: 5213683669
KRS: 0000533292
REGON: 360168048