Statut Fundacji SLOW

(11 grudnia 2019)

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja SLOW, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Bartosza Klonowskiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Ewę Korycińską w kancelarii notarialnej w Warszawie, Al. Wilanowska 368C lok. U3, w dniu 3 listopada 2014 roku, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

 1. Fundacja ma osobowość prawną.
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
  (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 ze zm.) oraz niniejszego Statutu.
 3. Siedzibą fundacji jest miasto Warszawa.

§ 3

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w językach obcych.
 3. Czas trwania fundacji nie został ograniczony.
 4. Ministrem sprawującym nadzór nad fundacją jest minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

§ 4

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

 

Cele i zasady działania Fundacji

§ 5

Celami Fundacji są:

 1. Inicjowanie i wspieranie działań związanych z rozwojem i promocją kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 2. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w dziedzinie kultury i sztuki, dziennikarstwa, fotografii, grafiki, architektury.
 3. Wspieranie działalności twórczej artystów, twórców, dziennikarzy, fotografików, grafików, a w szczególności osób młodych i rozpoczynających działalność w zakresie opisanym powyżej.
 4. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju kultury i sztuki.
 5. Wspieranie i działania edukacyjne na rzecz kreatywności i świadomości w dziedzinach związanych z kulturą i sztuką, a w szczególności z fotografią, grafiką, dziennikarstwem.
 6. Budowanie świadomości społecznej oraz edukacja dotycząca ochrony praw autorskich, patentowych i pokrewnych oraz zagadnień związanych z przenoszeniem praw autorskich, patentowych i pokrewnych.
 7. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność kulturalna, artystyczna, oświatowa, naukowo-techniczna, wydawnicza, ochrony środowiska, dobroczynności.
 8. Działalność na rzecz promocji Rzeczpospolitej Polskiej za granicą, a w szczególności promocji polskich artystów, polskiej kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego.
 9. Badania i analizy metod przetwarzania obrazu w kontekście dynamicznie zmieniających się realiów rynku, gdzie nowoczesne technologie zyskują coraz większe znaczenie.
 10. Podstawowa misja Fundacji wymaga szeroko zakrojonego podejścia do kwestii edukacji społeczeństwa. W związku z tym, jednym z celów Fundacji jest podejmowanie działań służących budowie głębokiej świadomości społecznej oraz promowanie zrównoważonych postaw i zachowań, a także tworzenie i wdrażanie mechanizmów i narzędzi, które sprzyjają takim postawom i zachowaniom.

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Realizację projektów bezpośrednio lub pośrednio wspierających rozwój i propagowanie kultury i sztuki.
 2. Realizację, a także finansowanie lub wspieranie wystaw, konkursów, prezentacji oraz imprez związanych z propagowaniem sztuki.
 3. Dofinansowanie oraz wspieranie doradcze i rzeczowe osób wnoszących wkład:
    1. w rozwój kultury, sztuki, dziennikarstwa,
    2. propagowanie poprzez swoją działalność, wartości intelektualnych.
 4. Rzecznictwo interesów grup realizujących cele spójne z celami statutowymi fundacji.
 5. Współpracę w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji lub z nimi zbieżnym z:
    1. władzami samorządowymi i rządowymi,
    2. instytucjami, osobami fizycznymi i prawnymi,
    3. organizacjami pozarządowymi,
    4. z zagranicznymi organizacjami pozarządowymi.
 6. Niedochodową działalność informacyjną, edukacyjną, promocyjną, szkoleniową, badawczą i wydawniczą służącą do realizacji celów statutowych Fundacji.
 7. Realizację, a także finansowanie lub wspieranie innych projektów wydawniczych periodycznych, książkowych, internetowych i elektronicznych.
 8. Działalność charytatywną.
 9. Inicjowanie, organizowanie, prowadzenie oraz wspieranie badań naukowych i rozwojowych służących statutowym celom Fundacji.

§ 7

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów zbieżną z jej celami.

Działalność gospodarcza Fundacji

§ 8

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
 2. Fundator przeznaczają na działalność gospodarczą 1.000 zł (tysiąc złotych 0/100).
 3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

58.11.Z Wydawanie książek
58.13.Z Wydawanie gazet
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.32.A Technika
85.41.A Szkoły policealne
85.42.Z Szkoły wyższe
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
90.04.Z Działalność obiektów kultury
74.20.Z Działalność fotograficzna
63.12.Z Działalność portali internetowych
63.91.Z Działalność agencji informacyjnych
73.11.Z Działalność Agencji Reklamowych
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

 

Majątek i dochody Fundacji

§ 9

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych 0/100) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 10

Dochody Fundacji pochodzić mogą z:

 1. Darowizn, spadków, zapisów,
 2. Dotacji i subwencji oraz grantów,
 3. Dochodów ze zbiórek,
 4. Dochodów z majątku Fundacji,
 5. Dochodów z działalności gospodarczej.

§ 11

 1. Całość dochodów uzyskiwanych prze Fundację jest przeznaczona na realizację celów statutowych.
 2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 4. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 

Władze Fundacji

§ 12

 1. Fundacją kieruje Zarząd Fundacji i Fundator.
 2. Członkowie Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

 

Zarząd Fundacji

§ 13

 1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż pięciu osób powoływanych przez Fundatora.
 2. Fundator powołuje Prezesa Zarządu.
 3. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatora.
 4. W przypadku śmieci Fundatora decyzję o powołaniu i odwołaniu zarządu podejmuje jednogłośnie zarząd przy czym osoba odwoływana nie bierze udziału w głosowaniu
 5. Posiedzenia zarządy zwoływane są na wniosek Prezesa Zarządu.
 6. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał lub w razie potrzeby.
 7. O Posiedzeniu Zarządu poinformowani muszą zostać wszyscy Członkowie Zarządu.
 8. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 14

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
    1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
    2. uchwalanie regulaminów,
    3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
    4. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
    5. przyjmowanie darowizn, składek, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
    6. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
 4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

 

Sposób Reprezentacji

§ 15

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, składa Prezes Zarządu lub dwóch członków zarządu działających łącznie.

 

Zmiana Statutu

§ 16

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator.
 2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.
 3. W przypadku śmierci Fundatora zmian w statucie dokonuje zarząd jednomyślną uchwałą.

 

Połączenie z inną fundacją

§ 17

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 18

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Fundatora.

 

Likwidacja Fundacji

§ 19

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje Fundator.

§ 20

 1. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.
 2. W przypadku śmierci Fundatora decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd jednomyślną uchwałą.

§ 21

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały podjętej przez Fundatora na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

 

Statur zaktualizowany 11 grudnia 2019 roku