Efektywność energetyczna budynków

Temat efektywności energetycznej (a częściej nieefektywnego gospodarowania energią) obecny jest w mediach niemal bez przerwy. Jest przedmiotem badań i rozważań, a poruszony na forum publicznym wywołuje długie dyskusje i silne emocje. W tym tekście postaramy się odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań: Czym jest efektywność energetyczna? Co można zrobić, by ową efektywność zwiększyć? Jak poprawa efektywności energetycznej wpłynie na nasze życie? Skupimy się na budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym (domy) i wielorodzinnym (bloki).

Tekst: Natalia Muszyńska, Dexter Wols
Zdjęcie: Ingo Bartussek (fotolia.com)

Pełny skład zespołu redakcyjnego przedstawiamy na końcu tego artykułu.
Lista wszystkich tekstów kampanii P:2030 – kliknij

Definicja efektywności energetycznej wg Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Efektywność energetyczna budynku, czyli jego sprawność energetyczna, to stopień przygotowania budynku do zapewnienia komfortu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem przy jednoczesnym, możliwie najniższym, zużyciu energii przez ten budynek. Jej ocena oparta jest na zbiorze właściwości budynku mających wpływ na zużycie przez ten budynek energii niezbędnej do jego użytkowania, tj. m.in. ocenę izolacyjności cieplnej przegród budynku oraz sprawności zastosowanych w nim instalacji i urządzeń [1].

Czym jest efektywność energetyczna (EE)?

Sprawa jest oczywista: jest to zależność pomiędzy energią dostarczoną a uzyskaną. Z efektywnością energetyczną mamy do czynienia wszędzie tam, gdzie energia jest dostarczana z jednej strony, z nadzieją na pożądany efekt z drugiej. Prosty przykład: silnik elektryczny lub  spalinowy – tu łatwo zmierzyć energię z obu stron. Otrzymujemy wynik wyrażony w procentach energii uzyskanej w stosunku do tej dostarczonej (w tym akurat przypadku, częściej nazywany jest on sprawnością). Co do zasady, z efektywnością energetyczną budynków jest podobnie, jednak proces obliczania jest o wiele bardziej skomplikowany, a w obliczeniach bierze się pod uwagę izolacyjność i wentylację, cały układ ogrzewania i chłodzenia oraz podgrzewania ciepłej wody. Energia dostarczona w przypadku budynku to energia końcowa (EK), a energia uzyskana to energia użyteczna (EU).

Im wyższa efektywność energetyczna, tym lepiej dla naszego portfela i dla środowiska.

Efektywność a komfort

Opierając się wyłącznie na liczbach, można by wyciągnąć mylny wniosek, że najbardziej efektywny energetycznie budynek to ten nieogrzewany, niechłodzony, wyłącznie z zimną wodą w kranie… Mogłaby to być prawda, gdyby życie w takim budynku spełniałoby normy, jakie w danym momencie obowiązują. W dodatku nie tylko te, które narzucają przepisy, ale także te, które narzucamy sobie sami. Konsumujemy. Nie zawsze powinniśmy opierać się potrzebie komfortu życia. Dlatego celem nadrzędnym dążenia do efektywności energetycznej jest jednoczesne zachowanie lub podwyższenie tego komfortu.

Wraz ze wzrostem komfortu poprawia się nasze ogólne nastawienie i sposób postrzegania otoczenia. Komfort nie jest jednak energią, którą można obliczyć ze wzoru. Poza matematycznymi wzorami, można powiązać poziom komfortu naszego życia z energią, jaką każdy z nas jest w stanie wytworzyć. Przecież nasza cywilizacja zbudowana jest na chęci poprawy jakości życia, a do tego potrzeba coraz więcej energii. Mamy więc system naczyń połączonych: im lepiej nam się żyje, tym szybciej się rozwijamy, a wówczas… lepiej nam się żyje… Czy to prawda? (Więcej: „Zrównoważone gospodarowanie zasobami”, a także w innych tekstach z kampanii P:2030).

Punkt wyjścia

Posługujemy się w tekście kilkoma określeniami, które mogą wprowadzać czytelnika w błąd. Są to zamiennie: domy, mieszkania, budynki. Naszym celem jest jednak zaprezentowanie ogólnych zasad, których znajomość pozwoli lepiej zrozumieć zależności, które dotyczą wszystkich tych trzech wymienionych obiektów i właściwie są dla nich wszystkich bardzo podobne. Najłatwiej jest rozpatrywać wszelkie zagadnienia związane z efektywnością energetyczną w kontekście przeciętnego domu jednorodzinnego, bo ten jest budynkiem i mieszkaniem (a nie każde mieszkanie jest domem, nie każdy budynek mieszkaniem). Wybaczcie nam więc czasami potoczny język i uproszczenia, stosujemy je po to, aby skupić się na problemie i aby teksty kampanii P:2030 były nie tylko wartościowe merytorycznie, ale też przyjemne w odbiorze.

W rozpatrywaniu efektywności energetycznej budynku mieszkalnego za punkt wyjścia przyjmuje się utrzymanie odpowiedniego komfortu w jego wnętrzu. Najważniejszy czynniki, to temperatura – zazwyczaj w granicach 19–23°C. Gdy komfort termiczny jest zachowany, można postarać się zmierzyć, obliczyć efektywność, a wynik uznać za podstawę do dalszych działań na rzecz poprawy tej efektywności.

Jak jest dziś z efektywnością energetyczną budynków?

Niestety nie jest najlepiej.

W większości gospodarstw domowych budynki nie są właściwie docieplone, okna są nieszczelne, instalacje grzewcze nieefektywne i przestarzałe, wentylacja nie zawsze działa prawidłowo, a urządzenia elektryczne zużywają więcej energii niż ich nowocześniejsze odpowiedniki.

Według Ministerstwa Środowiska, blisko 49% wszystkich gospodarstw w Polsce (domów jednorodzinnych) opalanych jest paliwami stałymi (węgiel kamienny i drewno opałowe)[2]. Należy tu wyraźnie podkreślić, że rodzaj stosowanego opału (choć często związany) nie jest jednoznaczny z niską efektywnością instalacji grzewczej, a tym bardziej całego domu. Faktem jednak jest, że znacząca część kotłów na paliwo stałe ma niższą sprawność od np. kotłów gazowych i użytkowana jest nieprawidłowo: generują mniej energii, niż mogłyby w przypadku prawidłowego użytkowania, a przy okazji do atmosfery trafia więcej szkodliwych substancji. (Czytaj: „Serce domu – źródło ciepła” oraz „Jesteś tym, czym oddychasz”). Problem ten maleje wraz z zastosowaniem np. kotłów wyposażonych w podajniki opału czy kotłów gazowych, gdzie automatyka i stabilna jakość opału wpływają pozytywnie zarówno na efektywność, jak i niższą szkodliwość procesu wytwarzania energii cieplnej. (Więcej: „Kotły kondensacyjne gazowe i olejowe”)

Uwaga! Efektywność energetyczna (EE) zależy nie tylko od techniki, jaką dom jest ogrzewany. Jest to najpowszechniej poruszany wątek i zazwyczaj w towarzystwie rozważań na temat smogu. Gdyby jednak dom był prawidłowo ocieplony, okna szczelne, wentylacja z systemem odzyskiwania ciepła, a za sterowanie obiegiem ciepła w domu odpowiadałaby automatyka, wówczas ilość spalanego opału zmniejszyłaby się wielokrotnie i to, jakim paliwem ogrzewanie byłoby zasilane, miałoby mniejsze znaczenie.

EE budynków zależy przede wszystkim od przyjęcia właściwych założeń na etapie projektowania, a następnie od prawidłowego wdrożenia tych założeń w trakcie budowy. To najbardziej uzasadnione ekonomicznie postępowanie, bo planując wszystkie elementy budynku i jego wyposażenia przed rozpoczęciem inwestycji, łatwo możemy zoptymalizować koszty. Co jednak, jeśli modernizacji wymaga już istniejący obiekt? Choć koszty, jakie pochłonie termomodernizacja najczęściej są wyższe niż gdyby wdrożyć właściwe rozwiązania wraz z budową, to inwestycja taka, przeprowadzona rozsądnie, zawsze będzie miała uzasadnienie ekonomiczne – co do tego nie ma wątpliwości. (Więcej: „Termomodernizacja jako klucz do oszczędności”, a także w innych tekstach kampanii P:2030)

Jak może być niebawem?

Według unijnej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (2010/31/UE, 2012/27/EU oraz 2018/844/EU), na ogrzewanie i chłodzenie przeznacza się prawie 50% zużycia energii końcowej w Unii, z czego 80% przypada na budynki [3], w związku z czym przyjęto założenie: efektywność energetyczna przede wszystkim.

Dyrektywy opisują trzy główne etapy wdrażania nowych norm i rozwiązań: krótkoterminowe – do 2030 roku, średnioterminowe – do 2040 roku i długoterminowe – do 2050 roku.

W ujęciu krótkoterminowym, do 31 grudnia 2020 roku, udział energii odnawialnej w tym sektorze sięgnąć ma co najmniej 20% (pamiętajmy, że mowa tu o całkowitym zużyciu energii: ogrzewaniu zimą, chłodzeniu latem itd.). Dyrektywa sugeruje również, że wszystkie nowe budynki powstające po 2020 roku powinny być budynkami o niemal zerowym zużyciu energii. (W polskim prawie zeroemisyjność to dla jednorodzinnego budynku mieszkalnego zużycie nieprzekraczające 70 kWh/m2/rok [4]) (więcej: „Domy zeroenergetyczne i plusenergetyczne”). Czytając wskazany tekst, dowiecie się szczegółów o domach zero- i plusenergetycznych, jednak na potrzeby tego artykułu w ogromnym skrócie wyjaśniamy. Budynek zeroenergetyczny to taki, który produkuje i przekazuje do ogólnej sieci energetycznej tyle energii, ile zużywa. Na przykład panele fotowoltaiczne (tzw. słoneczne) produkują więcej energii za dnia niż potrzeba użytkownikowi, więc jej część trafia do sieci. Gdy w nocy panele z oczywistych powodów nie działają, energia odbierana jest z sieci energetycznej. To jednak duże uproszczenie i tym bardziej zachęcamy do przeczytania ww. artykułu.

W ujęciu długoterminowym (do 2050 roku), wszystkie państwa UE mają zredukować emisję gazów cieplarnianych w Unii o 85–90% w odniesieniu do 1990 roku. Założenia długoterminowe przewidują również modernizację wszystkich istniejących budynków tak, aby były one budynkami o niemal zerowym zużyciu energii.

Tyle tytułem wstępu, teraz przechodzimy do konkretów

Trzy filary efektywności energetycznej (EE)

EE powszechnie kojarzona jest głównie z termoizolacyjnymi właściwościami różnych elementów budynku. Choć to kluczowy parametr wpływający na ograniczanie zużycia energii w budownictwie, to jednak tylko jeden z trzech podstawowych. Bardzo ważne jest, aby energia, która trafia do naszego domu, nie była tracona z powodu nieprawidłowej izolacji czy wentylacji, nieszczelnych okien czy drzwi. Równie ważne jednak jest, w jaki sposób energia jest wytwarzania i dostarczana, a następnie w jaki sposób wykorzystywana. Poniżej prezentujemy trzy filary EE budynków:

 1. Skorupa budynku – redukcja strat energii
  Są to wszystkie elementy konstrukcji budynku, które wpływają na jego właściwości termiczne. Termoizolacja ścian i dachu, okna i drzwi, izolacja fundamentów itp.
  Pisząc ten artykuł, skupiliśmy się głównie na tym aspekcie EE, jednak w kolejnych tekstach kampanii P:2030 szczegółowo omówimy także pozostałe filary.
 2. Efektywne wytwarzanie energii – lokalne źródła energii
  Przesyłanie energii wytworzonej w odległych źródłach itp.(np. elektrowniach, ciepłowniach), choć nadal uznawane za jedno z najlepszych rozwiązań, generuje istotne straty i mimo że centralizacja produkcji pozwala energię pozyskiwać taniej i zapewnia stabilną jej dostawę, finalnie korzyści nie są tak oczywiste. Rozwiązaniem może być produkcja energii w zakresie własnego gospodarstwa. Stosując urządzenia o wysokiej wydajności i efektywności energetycznej, zmniejszamy zapotrzebowanie na energię, wydajemy mniej, a nasz wpływ na środowisko jest o wiele bliższy neutralnemu. Energię możemy wytwarzać z zastosowaniem np. fotowoltaiki, pomp ciepła, kolektorów słonecznych czy sprawnych kotłów gazowych. Jednak czy wskazane źródła energii są rzeczywiście efektywne? (Szczegółowo odpowiemy na to pytanie w kolejnych tekstach kampanii P:2030)
 3. Efektywne wykorzystanie energii
  Dostarczona do nas energia zgromadzona jest w postaci ciepła sieciowego, prądu, gazu, drewna czy węgla. Przetwarzamy lub wykorzystujemy ją w obrębie domu na potrzeby ogrzewania, chłodzenia, wentylacji. To, w jaki sposób zarządzamy nią wewnątrz budynku, stanowi klucz do efektywności i oszczędności. (Więcej w kolejnych tekstach kampanii P:2030)

Czym są EP, EK i EU?

To trzy pojęcia używane podczas opisywania zagadnień związanych z efektywnością energetyczną budynków. Wiedza na ich temat potrzebna będzie w dalszej części artykułu oraz do pełnego zrozumienia innych artykułów kampanii P:2030.

Energia pierwotna (EP) to cała energia (odnawialna i nieodnawialna) zawarta w źródłach energii (paliwach i nośnikach, np. w węglu, gazie itp.) niezbędna do pokrycia zapotrzebowania na energię końcową (EK), przy uwzględnieniu sprawności całego łańcucha procesu pozyskania, konwersji i transportu do odbiorcy końcowego.

Energia końcowa (EK) to energia (w tym energia pomocnicza), którą należy dostarczyć do budynku o określonej sprawności (efektywności), aby pokryć zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji pomieszczeń oraz zaspokoić potrzeby bytowe, higieniczne itd. W uproszczeniu: to ten rodzaj energii wskazują liczniki (prądu, gazu czy rachunki za opał itp.).

Energia użytkowa (EU), tj. ciepło niezbędne do ogrzewania i wentylacji (czyli utrzymania wymaganej temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach) oraz do przygotowywania ciepłej wody użytkowej, bez uwzględnienia rodzaju i sprawności urządzeń grzewczych. Duża wartość EU oznacza, że budynek jest energochłonny.

Dla lepszego zrozumienia różnic pomiędzy tymi trzema pojęciami, poniżej prezentujemy rysunek poglądowy. (Definicje innych pojęć: „Słownik kampanii P:2030”)

Współczynnik U

Współczynnika U określa ilość energii cieplnej, która przeniknie przez przegrodę (np. ścianę zewnętrzną, okno itp.). Jego jednostką jest W/m2K (Wat na metr kwadratowy razy Kelwin). Im niższa wartość tego współczynnika, tym lepiej, ponieważ oznacza to wyższy poziom izolacyjności cieplnej. Nie trzeba zapewne wyjaśniać, że współczynnik U zależy od rodzaju materiału i jego grubości. (Więcej: „Słownik kampanii P:2030”)

Jak się oblicza się efektywność energetyczną budynków?

Celowo tylko sygnalizujemy i pomijamy opis tego procesu w tym artykule. Jest on skomplikowany, a w przystępny sposób przedstawiono go we wskazanym rozporządzeniu.

Efektywność energetyczną można obliczyć, posiłkując się Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 roku, które znajdziecie na stronie Dziennika Ustaw RP: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/376/1

By sobie ułatwić obliczenia, bez trudu można znaleźć w internecie kalkulatory efektywności energetycznej.

Czynniki zewnętrzne wpływające na straty ciepła całego budynku

To, jaka ilość ciepła wydostanie się z naszego domu, zależy nie tylko od jakości zastosowanych materiałów izolacyjnych, konstrukcyjnych, okien czy wentylacji. Istotnymi czynnikami są warunki zewnętrze, a najważniejsze z nich to:

 • strefa klimatyczna, w jakiej zlokalizowany jest budynek,
 • usytuowanie budynku względem stron świata,
 • przyjęte rozwiązania projektowe (mury / ściany, okna i drzwi, fundamenty i podpiwniczenie oraz teren, na którym został wzniesiony budynek),
 • sposób eksploatacji,
 • wyposażenie w różnego rodzaju urządzenia emitujące ciepło podczas użytkowania,
 • czynniki urbanistyczne,
 • wysokość,
 • zacienienia przez otaczające budynki, zieleń i elementy małej architektury [5].

Te wszystkie elementy wpływają istotnie na to, jak budynek utrzymuje i oddaje ciepło, czy ma – i jak duże – dodatkowe zyski energii, a dbałość o ich właściwy dobór, jakość i odpowiednie przygotowanie może zapewnić znaczne oszczędności podczas eksploatacji. Jednak w ogólnym ujęciu najczęstszymi przyczynami wysokich kosztów użytkowania budynków są nadmierne straty ciepła powodowane przez złą izolację przegród zewnętrznych, dachu, nieszczelne okna i nieefektywne systemy ogrzewania.

Czynniki wpływające na zwiększenie efektywności energetycznej budynku

 1. Ściany – właściwa izolacja. Dostępnych jest dziś wiele technologii pozwalających na skuteczne ocieplenie ścian. Od najbardziej powszechnej wełny mineralnej przez styropian aż po włókna roślin.
 2. Okna – o ich efektywności decyduje nie tylko jakość wykonania, ale także prawidłowy montaż. W przypadku doboru okien współczynnik przenikania ciepła U nie zawsze jest parametrem, który w wystarczającym stopniu określa wpływ okna na charakterystykę energetyczną budynku. Nowoczesne okna mogą mieć zmienne parametry poprzez zastosowanie np. elementów aktywnych, tj. osłon pozwalających na okresowe zmniejszenie przepuszczalności promieniowania słonecznego itp. [6]
 3. Drzwi – podobnie jak w przypadku okien, ich złe osadzenie może skutkować mostkami cieplnymi (tj. częściami przegrody zewnętrznej budynku charakteryzującymi się znacznie większym współczynnikiem przenikania ciepła niż sąsiadujące z nimi elementy. Miejsca te związane są z geometrią budynku oraz konstrukcją przegrody i występują zawsze tam, gdzie ciągłość warstwy izolacji cieplnej nie jest zachowana).
 4. Dach – do zwiększenia jego termoizolacyjności wykorzystuje się m.in. wełnę mineralną i szklaną, pianki izolacyjne, nylon dekarski, specjalne płyty stropowe i dachowe czy silikonowe powłoki. Przez źle zaizolowany i ocieplony dach może wydostać się aż 10–25% ciepła więcej niż w przypadku prawidłowej izolacji. Zalecana grubość ocieplenia poddasza wynosi 25–30 cm [7].
 5. Wentylacja – zastosowanie np. wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacji) wraz z dużą szczelnością budynku może zwiększyć jego efektywność energetyczną nawet o kilkadziesiąt procent.
 6. Piwnica i fundamenty – na zabezpieczenie tych części budynku składa się zewnętrzna bądź wewnętrzna izolacja pionowa (warstwa wodochronna z osłoną przed uszkodzeniem mechanicznym) oraz izolacja pozioma w styku spodu ściany i wierzchu fundamentu. Istotne jest, by zapewnić odpowiednią ochronę fundamentów, ścian i sufitu piwnicy zarówno przed wilgocią, jak i utratami ciepła. W razie konieczności stosuje się również odwodnienie gruntu przylegającego do ściany piwnicy [8].
 7. Lokalizacja budynku w warunkach otoczenia – prawidłowo usytuowane rośliny na zewnątrz i wewnątrz budynku skutecznie zwiększają jego efektywność energetyczną (EE). Obecność roślin poprawia również mikroklimat i komfort wewnętrzny. Nieumieszczanie okien po stronie północnej i np. zaopatrzenie budynku w ogród zimowy po stronie południowej (cieplna strefa buforowa) również zwiększają EE [5, 9].
Slow Efektywność energetyczna budynków
Straty ciepła w przeciętnym mieszkalnym domu jednorodzinnym.

Podsumowanie

Ilość czynników, które mają wpływ na to, czy nasz dom będzie ciepły, wygodny, tani w eksploatacji i przyjazny dla środowiska, jest bardzo duża. Nie sposób opisać ich wszystkich w tym tekście. Zasygnalizowaliśmy więc jedynie najważniejsze zagadnienia, których znajomość z pewnością ułatwi Wam dalsze poszukiwania.

Serdecznie zachęcamy, aby planując budowę czy remont domu, skupić się na precyzyjnym zaplanowaniu jego termicznych właściwości. Choć nakłady na zastosowanie dobrych i skutecznych rozwiązań mogą zwiększyć wydatki na etapie inwestycji, to korzyści w niedalekiej przyszłości będą o wiele większe, a odczujecie je nie tylko poprzez wzrost komfortu, ale także śledząc wydatki na energię.

Kilka istotnych informacji dla tych, którzy potrzebują więcej szczegółów

Wymogi formalne wynikające z przepisów

Od marca 2015 roku, aby (nowy) budynek został dopuszczony do rynku nieruchomości (budowa, sprzedaż, wynajem), wymagane jest świadectwo charakterystyki energetycznej (wymogu wydania świadectwa charakterystyki energetycznej nie stosuje się, jeżeli świadectwo wydane zgodnie z dyrektywą 2002/91/WE albo zgodnie z niniejszą dyrektywą dla tego budynku lub modułu budynku jest dostępne i aktualne).

Świadectwo odnosi się do całego budynku lub jego części i przygotowywane jest na podstawie obliczeń zgodnie z metodologią przy­jętą w Rozdziale 2 Obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 3 października 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 1984). Świadectwo powinno również dostarczać informacji na temat faktycznego wpływu ogrzewania i chłodzenia na potrzeby energetyczne budynku i na jego zużycie energii pierwotnej (EP), a także emisję dwutlenku węgla.

Czym jest ocena efektywności energetycznej?

To ocena zbioru właściwości budynku mających wpływ na zużycie przez ten budynek energii niezbędnej do jego użytkowania, obejmująca między innymi ocenę izolacyjności cieplnej przegród budynku oraz sprawności zastosowanych w nim instalacji i urządzeń.

W nowelizacji (2018/844/UE) [10] dyrektywy EPBD z 2010 roku (2010/31/UE) oraz dyrektywy EED (2012/27/UE) dodano nowe wymagania wobec długoterminowych strategii wspierania inwestycji w renowację zasobów budowlanych w krajach członkowskich. Główną zmianą jest nałożenie obowiązku, aby strategie te zawierały plan działania i politykę państw członkowskich prowadzące do osiągnięcia celu na 2050 rok, jakim jest zredukowanie emisji gazów cieplarnianych w Unii o 80–95% (w porównaniu z 1990 rokiem), zapewnienie wysokiej efektywności energetycznej i dekarbonizacja budynków oraz przekształcenie ich w budynki o niemal zerowym zużyciu energii. Osiągnięcie celu głównego mają ułatwić ustalone i zamieszczone w krajowych planach działania orientacyjne cele pośrednie na lata 2030 I 2040, stanowiące kluczowe etapy realizacji inwestycji w renowację zasobów budowlanych.

Ponadto w nowych przepisach rozszerzona została rola świadectw. Porównanie świadectw charakterystyki energetycznej budynku wydanych przed i po wdrożeniu prac renowacyjnych uznano za wiarygodną metodę (na równi np. z wynikami audytu energetycznego) oceny efektu poprawy efektywności energetycznej zmodernizowanego budynku. Od wykazanej w ten sposób oszczędności energii uzależniona będzie wysokość przyznanych środków publicznych przeznaczonych na sfinansowanie prac renowacyjnych.

W stosunku do wcześniejszych przepisów zwiększono również wymagania dotyczące elementów składających się na system ogrzewania budynków. To znaczy, że każdy budynek nowy oraz istniejący, w którym wymieniane jest źródło ciepła, ma zostać wyposażony w samoregulujące się urządzenia do indywidualnej regulacji temperatury w poszczególnych pomieszczeniach [10].

Zespół kampanii P:2030

dr Joanna Wojsiat – Doktor n. biologicznych w dyscyplinie biochemia. Entuzjastka aktywności fizycznej (w szczególności sportów siłowych, wydolnościowych i cross-fit), zdrowego odżywiania, rozsądnej suplementacji i popularyzacji nauki. Obecnie pracuje jako kierownik badań i rozwoju w firmie farmaceutycznej zajmującej się tworzeniem żywności specjalnego przeznaczenia medycznego.

Maria Ledeman – Redaktorka ogólnopolskich magazynów i dziennikarka poznańskiej gazety Freshmag, gdzie skupia się na kwestiach związanych z kulturą i sztuką. Słucha, pyta i obserwuje społeczeństwo, by rozumiejąc jego potrzeby, móc dać odpowiedź. Prywatnie? Pasjonatka słów – zarówno tych pisanych, jak i wyśpiewanych. W życiu wygrywa jedynie melodie. Na podium nie staje, bo się nie ściga. Wystarczy jej kawa wypita w spokoju.

Aleksandra Stępniak – konsultant ds. efektywności energetycznej, Danfoss Poland.

Konrad Witczak – Ekspert, Rockwool Polska.

Piotr Polewka – Praktyk, wykładowca, doradca w zakresie energetyki odnawialnej. Tematyką OZE zajmuje się od ponad 10 lat. Prowadzi szkolenia w zakresie OZE od 2012r. Członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,  De Dietrich

Anna Jasińska – Dyrektor artystyczna Fundacji SLOW, inspiratorka serii The Best Polish Illustrators, propagatorka sztuki i świadomego życia. Odpowiada za wizerunek kampanii P:2030.

Bartosz Klonowski – Redaktor naczelny magazynu {slow}, prezes Fundacji SLOW. Odpowiada za koordynację kampanii.

Bartosz Jatczak – manager, dziennikarz, analityk. W zespole odpowiada za pozyskiwanie informacji oraz przygotowywanie analiz i weryfikację danych.

Dexter Wols – dziennikarz, reporter, podróżnik. Bada procesy społeczne, ekonomiczne i polityczne oraz ich wpływ na jakość życia ludzi. Poprzez liczne publikacje wyjaśnia zasady, jakimi kierują się ówczesne społeczności.

Natalia Dąbrowska – redaktorka książek i czasopism; autorka artykułów dla ogólnopolskich serwisów informacyjnych i portali tematycznych; twórca innowacyjnych narzędzi edukacyjnych z zakresu poprawności językowej i kultury języka, realizowanych dla Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. W cyklu P:2030 odpowiada za redakcję i korektę tekstów. Po godzinach miłośniczka NW i biegania w wersji… slow.

Partnerzy kampanii P:2030

Celem kampanii jest przekazanie rzetelnej i sprawdzonej wiedzy we wszystkich poruszanych w P:2030 wątkach. Dlatego wybraliśmy najbardziej doświadczone firmy z branż związanych z kampanią i zwróciliśmy się do nich z prośba o wsparcie merytoryczne. We wszystkich przypadkach otrzymaliśmy deklarację pomocy w pełnym zakresie.
Z każdej z firm wydelegowano specjalistę, który odpowiada na wszystkie nasze pytania, przekazuje nam wyniki badań, pomaga zbierać materiały do tekstów. Współpracują z nami między innymi: Aleksandra Stępniak (Danfos Poland), Konrad Witczak (Rockwool Polska), Piotr Polewka (De Dietrich).
Dziękujemy patronom za pomoc, bez której ta kampania nie miałaby szans powodzenia, a także za skupienie się na problemie.

Choć żadna z firm nie zabiegała o to, poniżej prezentujemy marki, które patronują P:2030.
Dziękujemy!

 

 

Wszystkie teksty kampanii Powietrze:2030

Teksty opublikowane posiadają linki i są podświetlone. Teksty w przygotowaniu, są bez linków. Kolejność publikacji artykułów może ulec zmianie w stosunku do wskazanej na liście.
 1. Smog – jesteś tym, czym oddychasz
 2. Goniąc własny ogon, czyli zrównoważone zarządzanie zasobami
 3. Efektywność energetyczna budynków
 4. Budynki efektywne energetycznie.
 5. Domy pasywne.
 6. Domy zero energetyczne i plus energetyczne.
 7. Ciepło i oszczędniej w „starym domu” – Jak ocieplić „stary dom”.
 8. Serce domu – źródło ciepła (odniesienie do cyklu o źródłach ciepła (E), lecz w kontekście „starego domu”).
 9. Pompy ciepła i Rekuperacja.
 10. Kotły gazowe kondensacyjne i kotły olejowe kondensacyjne.
 11. Pozyskiwanie energii ze słońca – Fotowoltaika i Kolektory słoneczne.
 12. Jak optymalnie dobrać zestaw fotowoltaiki i jaką zawrzeć umowę z dostawcą energii.
 13. Ciepło sieciowe i ciepło odpadowe.
 14. Kotły na paliwo stałe.
 15. Efektywne systemy ogrzewania jako układ krwionośny budynku (odniesienie do cyklu o źródłach ciepła w kontekście „starego domu”).
 16. Jak dobrać odpowiednie ogrzewanie do warunków w domu.
 17. Jak zmierzyć „oszczędność” domu i zużycie energii. Jak i gdzie warto oszczędzać?
 18. Sterowanie systemami ogrzewania.
 19. Inteligentny dom.
 20. Porównanie różnych źródeł ogrzewania w kontekście domu.
 21. Porównanie różnych systemów ogrzewania w kontekście domu.
 22. Naturalne źródła energii.
 23. Geotermalne źródła energii i energia atomu.
 24. Elektrownie wiatrowe i wodne.
 25. Pozyskiwanie energii elektrycznej i ciepła z paliw stałych.

Źródła:

 1. Efektywność energetyczna budynków, Ministerstwo Inwestycji i rozwoju, dostęp online dn. 7 lutego 2019 roku: https://bit.ly/2THHnBP
 2. Krajowy program ochrony powietrza do roku 2020 (z perspektywą do 2030), Ministerstwo Środowiska, Departament Ochrony Powietrza, Warszawa 2015, plik PDF dostępny online: https://bit.ly/2SgqOQK
 3. Punkt (7) – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/844 z dnia 30 maja 2018 roku zmieniająca dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej, dostęp online dn. 7 lutego 2019 roku: https://bit.ly/2SfUcWZ
 4. Paragraf 329, punkt 2, tabela 1), strona 92 Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015, dostęp online z dn. 7 lutego 2019 roku: https://bit.ly/2MQZLVY
 5. Jerzy Żurawski, Efektywność energetyczna w budownictwie, plik PDF dostępny online na: https://bit.ly/2SdKLaN
 6. Budynki o niemal zerowym zużyciu energii, monografia/praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Sowy, plik PDF dostępny online na: https://bit.ly/2BlfurJ
 7. Jak wykonać ocieplenie poddasza? Izolacja dachu wełną mineralną, artykuł dostępny online na: https://bit.ly/2HYZotQ
 8. Ściany piwniczne i fundamentowe, artykuł dostępny online na: https://bit.ly/2MVXLvz
 9. Określenie opłacalnych sposobów poprawy efektywności energetycznej właściwych dla typów budynków, artykuł dostępny online na: https://bit.ly/2SeTYzw
 10. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/844 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (Tekst mający znaczenie dla EOG) PE/4/2018/REV/1, dostęp online 7 lutego 2019 roku: https://architektura.info

 

Reklama B1

Zmieniaj świat wspólnie z nami

Dobre dziennikarstwo, wartościowe treści, rzetelne i sprawdzone informacje.
Tworzymy przestrzeń ludzi świadomych.

Wszystkie artykuły dostępne są bezpłatnie.
Abyśmy mogli rozwijać tą stronę, potrzebujemy Twojego wsparcia.